“ชมรมแรงเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช”

The ranger club to protect animals and plant species.

สำนักงานตั้งอยู่ที่ 232 ซอยรามคำแหง 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-717-3640-5 โทรสาร 02-717-3648

วัตถุประสงค์ของชมรมฯ

ส่งเสริมและอนุรักษ์สภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติของโลกนี้เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ
ส่งเสริมมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐและ/หรือเอกชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้ดำรงอยู่สืบไป
สนับสนุนการอนุรักษ์ การพิทักษ์และรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของสัตว์ป่า สัตว์ทุกประเภทป่าไม้พันธุ์พืชทุกชนิดทั้งในป่าและชุมชนเมืองทุกพื้นที่
เป็นศูนย์รวมของผู้ที่มีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ การพิทักษ์และรักษาซึ่งสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ
ส่งเสริมความรู้และพัฒนาความก้าวหน้าแก่สมาชิก และบุคคลทั่วไปในการอนุรักษ์ รักษา และธำรงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ

ชมรมแรงเจอร์ พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช

เข้าพบและมอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560

ชมรมแรงเจอร์ พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช

ให้อาหารสัตว์ที่สถานเพาะพันธ์สัตว์ ที่กระบกคู่ จ.ฉะเชิงเทรา และ ที่บางละมุง จ.ชลบุรี

ชมรมแรงเจอร์ พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช

เข้าพบและให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการของเจ้าหนาที่อุทยานทับลาน

ชมรมแรงเจอร์ พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช

เข้าพบและมอบสิ่งของให้กรมอุทยาน

ชมรมแรงเจอร์ พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช

เข้าพบและให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการของ นายดำรงค์ พิเดช อธิบดีกรมป่าไม้
และเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันรักษาป่า

ชมรมแรงเจอร์ พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช

เข้าพบและให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการของ นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้
และเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันรักษาป่า

โครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการโครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอันเนื่องจากพระราชดำริ