บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์อินเวสติเกชั่น จำกัด

ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย  สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งใหม่ และเก่าเพื่อให้ผ่านหลักสูตรรักษาความปลอดภัย ตาม พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558  เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด

        รายละเอียดของเนื้อหา และหลักหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยที่จัดฝึกอบรมมีดังนี้ อาทิเช่น หลักสูตรการป้องกันตัว, หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, หลักสูตรฝึกอบรมการดับเพลิง, หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร ,หลักสูตรการจัดการจราจร, การฝึกต่อสู้ท่าบุคคลมือเปล่า, การฝึกการตรวจค้น, การฝึกกฎระเบียบวินัย  และกฏหมายที่เกียวข้องกับการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น  ฝึกสอนโดยครูฝึกมืออาชีพ

        นอกจากการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยดังกล่าวแล้วนั้น  ยังมีการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่พนักงานรักษาความปลอดภัย  จนได้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อให้ได้บุคลาการที่มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ ในทุกๆด้านการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งมีความพร้อมและมากความสามารถ ที่จะดูแลท่านให้ดีที่สุด