นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบกระเช้าจากคุณบุญเรือน ทองทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ บริษัท   แรงเจอร์อินเวสติเกชั่น จำกัด ในนามชมรมแรนเจอร์ พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช และคณะ ณ ห้อง ประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติราชการของอธิบดีกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ทุกนาย ในการป้องกันการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ตลอดจนการถือครองพื้นที่ป่าโดยมิ ชอบ
ในการนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวขอบคุณชมรมแรนเจอร์ฯ และคณะทุกคน ที่ได้เข้าพบเพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรมป่าไม้ ตลอดจนเห็นความสำคัญของการรักษาทรัพยากรป่าไม้ และยินดีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงพลังในการในการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ กรมป่าไม้จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มกำลังด้วยความสื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้คนและป่าได้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

<<<กลับหน้าหลัก