Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ นายไพโรจน์ ประชุมเหล็ก พนักงาน รปภ.ที่ได้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือ
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ นายมานะ สีคล้าย พนักงาน รปภ.ที่ได้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือ
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ นายสวิล ที่รักษ์ พนักงาน รปภ.ที่ได้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือ
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ นายอับดุลอาซีด ปะดุกา พนักงาน รปภ.ที่ได้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือ
Read More

เตรียมความพร้อม ในการปฎิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย โครงการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเวนิว โฟลว์ ติวานนท์-รังสิต

ในการปฎิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทฯ มีการวางแผน และทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีก จนได้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มี “มีจิตวิญญาณของนักรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ” เพราะชีวิตและทรัพย์สิน ของลูกค้าคือสิ่งสำคัญของเรา
Read More