Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard
โครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้ “โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอันเนื่องจากพระราชดำริ”