Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard
ให้อาหารสัตว์ ที่สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย ป่าบางละมุง และป่ากะบกคู่

 

วัตถุประสงค์ของชมรมฯ

ส่งเสริมและอนุรักษ์สภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติของโลกนี้เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ ส่งเสริมมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐและ/หรือเอกชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้ดำรงอยู่สืบไป สนับสนุนการอนุรักษ์ การพิทักษ์และรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของสัตว์ป่า สัตว์ทุกประเภทป่าไม้พันธุ์พืชทุกชนิดทั้งในป่าและชุมชนเมืองทุกพื้นที่ เป็นศูนย์รวมของผู้ที่มีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ การพิทักษ์และรักษาซึ่งสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ ส่งเสริมความรู้และพัฒนาความก้าวหน้าแก่สมาชิก และบุคคลทั่วไปในการอนุรักษ์ รักษา และธำรงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ

ขอบคุณภาพบรรยากาศดีๆจากเพจ”อีจัน”