Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard
ประมวลภาพบรรยากาศ งานเดิน-วิ่ง เพื่อผู้พิทักษ์และช้างป่า ที่วนอุทยานชะอำ จ.เพชรบุรี

ประมวลภาพบรรยากาศ
งานเดิน-วิ่ง เพื่อผู้พิทักษ์และช้างป่า
ที่วนอุทยานชะอำ จ.เพชรบุรี ระยะทาง 3 กม.
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
ในนาม “ชมรมเรนเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช”
วัตถุประสงค์ของชมรมฯ.
ส่งเสริมและอนุรักษ์สภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติของโลกนี้เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ
ส่งเสริมมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐและ/หรือเอกชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้ดำรงอยู่สืบไป
สนับสนุนการอนุรักษ์ การพิทักษ์และรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของสัตว์ป่า สัตว์ทุกประเภทป่าไม้พันธุ์พืชทุกชนิดทั้งในป่าและชุมชนเมืองทุกพื้นที่
เป็นศูนย์รวมของผู้ที่มีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ การพิทักษ์และรักษาซึ่งสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ
ส่งเสริมความรู้และพัฒนาความก้าวหน้าแก่สมาชิก และบุคคลทั่วไปในการอนุรักษ์ รักษา และธำรงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ