Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard
เป็นสิ่งที่บริษัทของเราให้ความสำคัญ ในการฝึกและอบรมพนักงานในองค์กร ให้มี
1.มีการวางตัวที่ดี
2.การแต่งกายให้เหมาะสม
3.การสื่อความหมายทั้งภาษาพูดและภาษากาย
4.ยิ้มแย้มแจ่มใส
5.แสดงออกอย่าเต็มใจและตรงไปตรงมา
6.สนุกสนานไม่มีความตึงจนเกินไป
7.การให้เกียรติต่อศักดิ์ศรีตัวเองและผู้อื่น
8.คอยควบคุมอารมณ์ของตนเองอยู่เสมอ
9.การอ่านความต้องการของตนเองและผู้อื่น
10.มีความตรงต่อเวลาทั้งในเรื่องการทำงานและชีวิตประจำวัน
11.อย่าวางตัวว่าตัวเองเหนือกว่าผู้อื่น
#RANGER อุ่นใจเมื่อใช้บริการเรา
“มืออาชีพด้านงานรักษาความปลอดภัย
ทุ่มเท และจริงใจ รู้สึกอุ่นใจเมื่อใช้บริการเรา
ทีมงานรักษาความปลอดภัย คุณภาพสูง
ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี
รู้หน้าที่ มีวินัย พร้อมรับใช้ท่าน ตลอด 24 ชั่วโมง”
——————————————————–
#1 Security Service Company
โทร.02-717-3640 ,092-171-6616 ,092-727-6616 ,092-350-6616
Email : ranger@ranger1992.com
Line@ : @ranger1992