Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard
บริษัทรักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด กับภาพบรรยากาศ ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัยของเรา  คือสิ่งที่ทุกคนไว้วางใจ เพราะเราทุ่มเทและจริงใจ และพร้อมรับมือทุกสถานการณ์
 
” ที่นีเราเป็นมากกว่า รปภ. เพราะเรา ฝึกจริง ทำจริง และลงมือจริง จนได้พนักงานที่มีคุณภาพที่พร้อมจะบริการทุกท่านอย่างมืออาชีพ ”