Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard
 
วันที่ 27 ตุลาคม 2564
     
         บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ นางสาวอุไรวรรณ ยืนนาน พนักงานรักษาความปลอดภัยที่เสียชีวิต โดยได้มีญาติเป็นผู้รับมอบเงิน จำนวน 158,000 บาท
         ทางบริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปและขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิต มา ณ ที่นี้
 
We’re Ranger! “พวกเราจะไม่ทิ้งกัน”
—————————————————
“ เพราะพนักงานทุกคนคือส่วนหนึ่งขององค์กร ”
บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด