Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard
บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือ ให้แก่ญาติของ นายสุทัศน์ สุวรรณสิงห์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่เสียชีวิต ด้วยโรคโควิด19 โดยได้มีญาติเป็นผู้รับมอบเงิน จำนวน 106,650 บาท
ทางบริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป และขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิต มา ณ ที่นี้