Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard
 
วันที่ 26 มีนาคม 2567     
บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ
นายจำนงค์ พิมพ์ทอง พนักงานรักษาความปลอดภัยที่เสียชีวิต  โดยได้มีญาติเป็นผู้รับมอบเงิน จำนวน 107,400 บาท
ทางบริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปและขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิต มา ณ ที่นี้
 
We’re Ranger! “พวกเราจะไม่ทิ้งกัน”
—————————————————
“ เพราะพนักงานทุกคนคือส่วนหนึ่งขององค์กร ”
บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด