Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard

1 พฤษภาคม 2564

ทีมงานบริษัทรักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ให้ความสำคัญกับการประชุมวางแผนงานพร้อมทั้งการฝึกทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงปฏิบัติหน้าที่จริง
 
ขอขอบคุณ โครงการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเวนิว โฟลว์ ติวานนท์-รังสิต ที่วางใจให้เราดูแลความปลอดภัย