Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard

มอบเงินขวัญถุงจำนวนเงินขวัญถุง 120,000 บาท ให้แก่ ” ดต.อำนวย บุราคร “

บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินขวัญถุงจำนวนเงินขวัญถุง 120,000 บาท ให้แก่ ” ดต.อำนวย บุราคร “
Read More

ฝึกซ้อมการดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น หมู่บ้านบุราสิริ-วัชรพล ประจำปี 2566

บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ได้รับเกียติให้เข้าฝึกซ้อมการดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่หมู่บ้านบุราสิริ-วัชรพล ประจำปี 2566
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของนายอนิรุทธิ์ ประสาทเวสร์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือญาติพนักงาน
Read More

การฝึกอบรมหลักสูตร ” การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ” ณ สถานฝึกอบรม บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด

การฝึกอบรมหลักสูตร " การรักษาควาปลอดภัย " ประจำปี 2566 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ สถานฝึกอบรม บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ฝึกโดย สถาบันป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Read More

พิธีมอบประกาศนียบัตร การฝึกอบรมหลักสูตร ” การรักษาควาปลอดภัย ” ประจำปี 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตร การฝึกอบรมหลักสูตร " การรักษาควาปลอดภัย " ประจำปี 2566 ณ สถานฝึกอบรม บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ฝึกโดย สถาบันป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Read More