Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ นางสาวอุไรวรรณ ยืนนาน พนักงาน รปภ.ที่ได้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือ
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ นายอนุพงศ์ ประยุรนาค พนักงาน รปภ.ที่ได้เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือ
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้กับอดีตพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ที่เจ็บป่วยและขอลาออกไปเพื่อพักรักษาตัว

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือ
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ พนักงานรักษาความปลอดภัยที่เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือ
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ พนักงานรักษาความปลอดภัยที่เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือ
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ พนักงานรักษาความปลอดภัยที่เสียชีวิต

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทนคณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือ
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ พนักงานรักษาความปลอดภัยที่เสียชีวิต

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทนคณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือ
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ พนักงานรักษาความปลอดภัยที่เสียชีวิต

วันที่ 26 มีนาคม 2563 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือ
Read More

มอบเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่พนักงานที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติงาน

วันที่ 27 มกราคม 2563 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทนคณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือพิเศษ
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ พนักงานรักษาความปลอดภัยที่เสียชีวิต

วันที่ 06 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือ
Read More