Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของนายอนิรุทธิ์ ประสาทเวสร์

วันที่ 26 เมษายน 2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือญาติพนักงาน
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของญาตินายสุทัศน์ สุวรรณสิงห์

วันที่ 26 เมษายน 2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือญาติพนักงาน
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ นายสมชาติ ดิษบรรจง

วันที่ 26 เมษายน 2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือญาติพนักงาน
Read More

มอบเงินช่วยเหลือ ว่าที่ รท.ณัฏฐพงษ์ สวัสดิโกมล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ลาออก

วันที่ 26 เมษายน 2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือญาติพนักงาน
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ นายยอด ผันผยอง อดีต พนักงาน รปภ.

วันที่ 26 เมษายน 2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือญาติพนักงาน
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ นายปรี อ้อยกลาง พนักงาน รปภ.ที่ได้เสียชีวิต

วันที่ 26 เมษายน 2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือญาติพนักงาน
Read More

มอบเงินช่วยเหลือเงินขวัญถุงพิเศษ นายวิรัตน์ บุบผา

วันที่ 7 เมษายน 2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
Read More

มอบเงินช่วยเหลือเงินขวัญถุงพิเศษ นายสราวุธ หนูรุ่น

วันที่ 24 มีนาคม 2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือเงินขวัญถุง
Read More