Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ นายจำนงค์ พิมพ์ทอง

วันที่ 26 มีนาคม 2567 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือญาติพนักงาน
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของนายอนิรุทธิ์ ประสาทเวสร์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือญาติพนักงาน
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของญาตินายสุทัศน์ สุวรรณสิงห์

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือญาติพนักงาน
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ นายสมชาติ ดิษบรรจง

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือญาติพนักงาน
Read More

มอบเงินช่วยเหลือ ว่าที่ รท.ณัฏฐพงษ์ สวัสดิโกมล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ลาออก

วันที่ 09 มิถุนายน 2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือญาติพนักงาน
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ นายยอด ผันผยอง อดีต พนักงาน รปภ.

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือญาติพนักงาน
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ นายปรี อ้อยกลาง พนักงาน รปภ.ที่ได้เสียชีวิต

วันที่ 26 เมษายน 2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือญาติพนักงาน
Read More