Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard

ฝึกซ้อมการดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น หมู่บ้านบุราสิริ-วัชรพล ประจำปี 2566

บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ได้รับเกียติให้เข้าฝึกซ้อมการดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่หมู่บ้านบุราสิริ-วัชรพล ประจำปี 2566
Read More

การเข้าฝึกซ้อมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่อาคารชินวัตร 1 ประจำปี 2566

บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ได้รับเกียติให้เข้าฝึกซ้อมการดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่อาคารชินวัตร 1 ประจำปี 2566
Read More

การฝึกอบรมหลักสูตร ” การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ” ณ สถานฝึกอบรม บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด

การฝึกอบรมหลักสูตร " การรักษาควาปลอดภัย " ประจำปี 2566 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ สถานฝึกอบรม บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ฝึกโดย สถาบันป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Read More

พิธีมอบประกาศนียบัตร การฝึกอบรมหลักสูตร ” การรักษาควาปลอดภัย ” ประจำปี 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตร การฝึกอบรมหลักสูตร " การรักษาควาปลอดภัย " ประจำปี 2566 ณ สถานฝึกอบรม บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ฝึกโดย สถาบันป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Read More

การฝึกอบรมหลักสูตร ” วิชาการต่อสู้ป้องกันตัว ” ณ สถานฝึกอบรม บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด

การฝึกอบรมหลักสูตร " การรักษาควาปลอดภัย " ประจำปี 2566 วิชาการต่อสู้ป้องกันตัว ณ สถานฝึกอบรม บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ฝึกโดย สถาบันป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Read More